responsive carousel
اپلیکاتور چهار لبه
responsive carousel
اپلیکاتور چهار لبه

شکل استوانه ای به ویژه در زمینه سطح صاف بسیار عالی عمل می کند. به سادگی با چرخش از طریق 90 درجه گپ بعدی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما
 

شکل استوانه ای به ویژه در زمینه سطح صاف بسیار عالی عمل می کند. به سادگی با چرخش از طریق 90 درجه گپ بعدی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

 BEVS 1803/60/1:      Four Sided Applicator  Width: 60mm   Gap: 30, 60, 90,120µm
 BEVS 1803/60/2:      Four Sided Applicator  Width: 60mm   Gap: 50,100,150, 200µm
 BEVS 1803/60/F13:   Four Sided Applicator  Width: 60mm   Gap: 25, 50, 75, 100µm
 BEVS 1803/80/1:      Four Sided Applicator  Width: 80mm   Gap: 30, 60, 90,120µm
 BEVS 1803/80/2:      Four Sided Applicator  Width: 80mm   Gap: 50,100,150,200µm
 BEVS 1803/80/3:      Four Sided Applicator  Width: 80mm   Gap:100,200,300,400µm
 BEVS 1803/80/4:      Four Sided Applicator  Width: 80mm   Gap:300,400,500,600µm
 BEVS 1803/80/F13:   Four Sided Applicator  Width: 80mm   Gap: 25, 50, 75,100µm