responsive carousel
تست مندرل استوانه ای
responsive carousel
تست مندرل استوانه ای
تماس با ما
 
  • یک دستگاه مکانیکی بسیار قوی برای تعیین کشش، چسبندگی و افزایش طول رنگ خشک در ورق فلز
  • طراحی کامل و عالی، دستگاه می تواند با قطر مندرل استفاده شده تطابق پیدا کند.
  • نمونه پوشش داده شده تا عرض 70mm می تواند کاملا و بطور منظم در مندرل خم شود تا زمانی که ترک مشاهده شود.
  • هر دستگاه با یک کیت با 14 مندرل استینلس استیل با قطر های 32,25,20,19,16,13,12,10,8,6,5,4,3,2 میلی متر عرضه می شود.