responsive carousel
سختی سنج مدادی
responsive carousel
سختی سنج مدادی

BEVS 1301 مطابق با استانداردهای  ASTM D3363 و ISO 15184 ساخته شده است از طریق به جا گذاشتن اثر سطحی روی سطح فیلم خشک با یک مداد خاص، سطح بوسیله مداد سختی سنج بصورت متغیر آسیب میبیند تا بدینوسیله بتوان PASS/FAIL یا سختی را ارزیابی نمود.

توصیه می شود که بر روی سطح صاف فیلم اعمال شود. 

تماس با ما
 

1301 مطابق با استانداردهای  ASTM D3363 و ISO 15184 ساخته شده است از طریق به جا گذاشتن اثر سطحی روی سطح فیلم خشک با یک مداد خاص، سطح بوسیله مداد سختی سنج بصورت متغیر آسیب میبیند تا بدینوسیله بتوان PASS/FAIL یا سختی را ارزیابی نمود.

توصیه می شود که بر روی سطح صاف فیلم اعمال شود. 

استفاده از انواع مدادهای مختلف سختی سنج:

زاویه بین مداد و سطح پوشش 45 درجه است، خراش روی سطح پوشش تحت نیروی معین، مقاومت خراش سختی در یک سطح برابر است با سختی مدادی که روی سطح پوشش خراش داده شده است.

کلاس سختی سنج

افزایش سختی

6B- 5B- 4B-3B- 2B- B- Hb- F- H- 2H- 3H- 4H- 5H- 6H

  • مداد سختی سنج در صورت سفارش قابل تامین می باشد.

 

مشخصات فنی

  • فشار در نوک مداد 1000/750/500 gr
  • زاویه بین مداد و سطح فیلم 45 درجه می باشد.