responsive carousel
فورد کاپ
responsive carousel
فورد کاپ

 ASTM D1200، D333 و D365 طراحی شده و به طور گسترده ای برای اندازه گیری ویسکوزیته رنگ، جوهر و غیره استفاده می شود.

تماس با ما
 

 ASTM D1200، D333 و D365 طراحی شده و به طور گسترده ای برای اندازه گیری ویسکوزیته رنگ، جوهر و غیره استفاده می شود.

 

Order No. Orifice(mm) Viscosity Range(cSt) Flow Time(Sec)
BEVS 1101/1 2.1 10~35 55~100
BEVS 1101/2 2.8 25~120 40~100
BEVS 1101/3 3.4 49~220 30~100
BEVS 1101/4 4.1 70~370 30~100
BEVS 1101/5 5.8 200~1200 30~100