responsive carousel
زان کاپ
responsive carousel
زان کاپ

زان کاپ BEVS 1107 با توجه به استاندارد ASTM D4212-93 طراحی شده است. از زان کاپ می توان برای اندازه گیری ویسکوزیته مایعات نیوتنی یا نزدیک نیوتنی استفاده کرد. این کاپ به طور گسترده ای در صنایع جوهر و چاپ استفاده می شود.

تماس با ما
 

زان کاپ BEVS 1107 با توجه به استاندارد ASTM D4212-93 طراحی شده است. از زان کاپ می توان برای اندازه گیری ویسکوزیته مایعات نیوتنی یا نزدیک نیوتنی استفاده کرد. این کاپ به طور گسترده ای در صنایع جوهر و چاپ استفاده می شود.

 

 

Order No. Orifice(mm) Viscosity Range(cSt) Flow Time(Sec)
BEVS 1107/1 1.92 5 - 60  35-80
BEVS 1107/2 2.70 20 -250 20-80
BEVS 1107/3 3.85 100 -800 20-80
BEVS 1107/4 4.40 200 -1200 20-80
BEVS 1107/5 5.40 400 -1800 20-80