responsive carousel
Drying Time Recorder
responsive carousel
Drying Time Recorder

ثبات زمان خشک شدن برای آزمون زمان خشک کردن یا رفتار ژل مانند انواع رنگ ها و پوشش ها استفاده می شود. این دستگاه می تواند با دقت بسیار، زمان خشک شدن را در تمام مراحل ارزیابی کند.

تماس با ما
 

ثبات زمان خشک شدن برای آزمون زمان خشک کردن یا رفتار ژل مانند انواع رنگ ها و پوشش ها استفاده می شود. این دستگاه می تواند با دقت بسیار، زمان خشک شدن را در تمام مراحل ارزیابی کند.